Nghiên cứu tìm hiểu các thiết bị, hệ thống viễn thông thực tế

Tìm hiểu, so sánh với kiến thức đã học; tìm ra điểm khác biệt

Ứng dụng trong thực tế