1. Tóm tắt môn học

Các hệ đếm; các hàm, cổng logic, các phương pháp biểu diễn và rút gọn hàm logic; các mạch logic tổ hợp và logic tuần tự thông dụng; các mạch chuyển đổi số - tương tự và tương tự - số điển hình; quy trình, nội dung thiết kế các IC số thông dụng trên vi mạch khả trình FPGA sử dụng ngôn ngữ mô tả phần cứng Verilog HDL.

2. Yêu cầu sinh viên

Kiến thức

-Hiểu được các kiến thức cơ bản về cơ sở điện tử số.

- Phân tích và tổng hợp được các mạch logic tổ hợp, logic tuần tự điển hình.

- Hiểu được nội dung, quy trình thiết kế một số IC số thông dụng trên FPGA sử dụng ngôn ngữ mô tả phần cứng Verilog HDL.

- Vận dụng kiến thức môn học vào thiết kế được các mạch số đơn giản ứng dụng trong thực tế. 

Kỹ năng

- Thành thạo việc chuyển đổi giữa các hệ đếm, phân tích, tổng hợp các mạch logic tổ hợp và mạch logic tuần tự cơ bản.

- Mô phỏng được nguyên lý hoạt động của các mạch số cơ bản bằng phần mềm Proteus; thành thạo các động tác thực hành trên các TestBoard và Board phát triển FPGA.

- Làm chủ được các IC số thông dụng và vận dụng tốt vào thực tế.

- Tổ chức, phân công, điều hành, hợp tác trong nhóm hợp lí, khoa học và hiệu quả; bản lĩnh, tác phong trong báo cáo kết quả, thảo luận, trả bài thi mạch lạc, dứt khoát; phương pháp trình bày nội dung ngắn gọn, súc tích, logic và khoa học.

3. Nội dung

Bài 1: Cơ sở điện tử số

Bài 2: Mạch logic tổ hợp

Bài 3: Mạch logic tuần tự

Bài 4: Mạch chuyển đổi tín hiệu

Bài 5: Vi mạch khả trình và FPGA

4. Lịch trình tổ chức dạy học: 15 tuần, mỗi tuần 2 tiết học

5. Đánh giá

- Chuyên cần: %

- Kiểm tra thường xuyên: %

- Kiểm tra giữa kỳ: %

- Thi kết thúc môn: %