1. Tóm tắt môn học:

Ảnh số và xử lý ảnh số bằng công cụ máy tính; các hướng ứng dụng của xử lý ảnh; các thành phần cơ bản của một hệ thống xử lý ảnh; các bước cơ bản và kiến thức chung về mối quan hệ giữa các điểm ảnh, các khái niệm về vùng, biên, đối tượng trên ảnh. Các kỹ thuật thu nhận ảnh, kỹ thuật cải thiện ảnh bằng toán tử điểm và toán tử không gian, các phương pháp phát hiện biên. Phân vùng các đối tượng dựa trên sự không liên tục của mức xám: đường, cạnh; phân vùng dựa trên sự tương tự về mức xám của các điểm ảnh. Nhận dạng và nén dữ liệu ảnh.

2. Yêu cầu sinh viên:

Kiến thức:

- Hiểu được các khái niệm về ảnh số, xử lý ảnh số bằng công cụ máy tính.

- Biết được các lĩnh vực ứng dụng của xử lý ảnh, các mô hình, thuật toán, các bước và những thành phần cơ bản để xây dựng, phát triển hệ thống dựa trên kỹ thuật xử lý ảnh.

Kỹ năng:

- Mô hình hóa bài toán ứng dụng, vận dụng để thực hành lập trình xử lý được các bài toán với những phép xử lý và biến đổi cơ bản.

- Tiếp cận và nắm bắt các kỹ thuật xử lý ảnh mới trên các nền tảng lý thuyết khác nhau.

3. Nội dung:

Bài 1. Nhập môn xử lý ảnh

Bài 2. Thu nhận ảnh

Bài 3. Xử lý nâng cao chất lượng ảnh

Bài 4. Các phương pháp phát hiện biên ảnh

Bài 5. Phân vùng ảnh

Bài 6. Nhận dạng ảnh

Bài 7. Nén dữ liệu ảnh

4. Lịch trình tổ chức dạy học: 15 tuần, mỗi tuần 2 tiết học

- Tuần 1: Tổng quan về hệ thống xử lý ảnh, Những vấn đề cơ bản trong xử lý ảnh

- Tuần 2; Thiết bị thu nhận ảnh, lấy mẫu ảnh và lượng tử hóa, biểu diễn ảnh.

- Tuần 3: Các chuẩn định dạng ảnh thông dụng, kỹ thuật tái nhận ảnh, ảnh mầu, ảnh đen trắng.

-  Tuần 4: Cải thiện ảnh sử dụng toán tử điểm và toán tử không gian

-  Tuần 5: Khôi phục ảnh: kỹ thuật lọc nhiễu

-  Tuần 6: Làm bài tập phần nâng cao chất lượng ảnh: sử dụng Matlab hoặc thư viện xử lý ảnh

-  Tuần 7: Khái niệm biên, kỹ thuật dò biên cục bộ.

-  Tuần 8: Dò biên bằng quy hoạch động, một số phương pháp dò biên khác

-  Tuần 9: Sử dụng Matlab hoặc thư viện xử lý ảnh trên C++ để phát hiện biên. Kiểm tra giữa kỳ

-  Tuần 10: Phân vùng ảnh theo ngưỡng biên độ, phân vùng ảnh theo miền đồng nhất.

-  Tuần 11: Phân vùng dựa theo đường biên, Phân vùng dựa theo cấu trúc bề mặt.

-  Tuần 12: Lập trình phân vùng ảnh sử dụng Matlab hoặc thư viện trên C++

-  Tuần 13: Giới thiệu chung về nhận dạng ảnh, nhận dạng ảnh dựa trên miền không gian.

-  Tuần 14: Nhận dạng theo cấu trúc, nhận dạng sử dụng mạng nơ ron.

-  Tuần 15: Khái niệm nén ảnh. Các phương pháp thế hệ thứ nhất, các phương pháp thế hệ thứ hai.

5. Đánh giá:

- Chuyên cần: 10%

- Kiểm tra thường xuyên: 10% (kiểm tra miệng, tự luận ngắn)

- Kiểm tra giữa kỳ: 20% (tự luận)

- Thi kết thúc môn: 60% (Bài tập môn học/tiểu luận)

6. Yêu cầu thêm: sinh viên cần biết Matlab hoặc C++, C#...


Môn học: Kiến trúc máy tính

Kiến thức

- Biết khai thác và cấu hình hoạt động của máy tính, hệ thống máy tính. Có khả năng khắc phục các sự cố, nâng cấp máy tính, cải tiến hệ thống.

- Hiểu được các khái niệm và kiến thức về hệ thống máy tính, bộ xử lý trung tâm, bộ nhớ máy tính, hệ thống vào ra và kiến trúc hệ thống máy tính tiên tiến, hiểu được nguyên lý hoạt động các thành phần trong máy tính, mô tả được hoạt động của máy tính.

Kỹ năng

-  Cấu hình và khắc phục được một số sự cố của hệ thống máy tính.

-  Quản lý và vận hành được một hệ thống máy tính đơn giản. Nhận biết và mô tả được hoạt động các thành phần trong hệ thống máy tính. Lập trình các hệ thống dùng vi điều khiển, lập trình điều khiển thiết bị ngoại vi.

Nội dung gồm 6 chương
Chương 1: Giới thiệu chung
Chương 2: Hệ thống máy tính
Chương 3: Bộ xử lý trung tâm
Chương 4: Bộ nhớ máy tính
Chương 5: Hệ thống vào ra
Chương 6:Kiến trúc máy tính tiên tiến
Kế hoach. 
Trong thời gian nghỉ học vì dịch bệnh, sinh thầy gửi nội dung gồm: bài giảng; slide; tài liệu. Các em nghiên cứu 3 chương đầu, kế hoạch cụ thể thầy có gửi file đính kèm.