Môn học sẽ cung cấp cho sinh viên các khái niệm, ý nghĩa và vai trò của cấu trrúc dữ liệu và giải thuật, một số dạng cấu trúc dữ liệu như dạng mảng, danh sách liên kết, cấu trúc ngăn sếp, cấu trúc hàng đợi và cấu trúc cây. Các kỹ thuật phân tích và thiết kế giải thuật, các kỹ thuật sắp xếp, tìm kiếm trên các cấu trúc dữ liệu.

Nội dung chính bao gồm:

- Các khái niệm cơ sở

- Kỹ thuật phân tích, thiết kế giải thuật

- Giải thuật sắp xếp

- Giải thuật tìm kiếm

- Thao tác với danh sách

- Thao tác với cấu trúc cây.

Yêu cầu:

- Sinh viên hiểu được các kỹ thuật tổ chức lưu trữ dữ liệu và các giải thuật trên các cấu trúc dữ liệu

- Xây dựng và tổ chức được các cấu trúc dữ liệu vào các bài toán thực tế.

- Hoàn thành tốt các nội dung bài tập trong môn học

Đánh giá:

- Chuyên cần: 10%

- ĐiểmTX: 20% (2 bài tự luận)

- Điểm GK: 20% Chấm điểm thực hành

- ĐIểm KT: 50% Bài tập lớn môn học

Tên môn học: Lập trình C#

Mã môn học: ĐT4210

Số tín chỉ: 3

Thời gian: 45 tiết (15 LT, 8 TL, 20 BT, Kiểm tra 02)

Hình thức đánh giá môn học:

     + Chuyên cần: 10%

     + Thường xuyên: 20%

     + Giữa kỳ: 20%

     + Kết thúc môn học: Báo cáo bài tập lớn 50% 

Bộ môn phụ trách:  Bộ môn  KTPM Khoa CNTT

Nội dung môn học:

Bài 1: Tổng quan về C#

Bài 2: Các kiểu dữ liệu và cấu trúc điều khiển

Bài 3: Các thao tác trên chuỗi

Bài 4: Lập trình Windows Form

Bài 5: Truy cập cơ sở dữ liệu


Mục đích:
  • Cung cấp các kiến thức chung về ngôn ngữ lập trình Java, lập trình hướng đối tượng, lập trình giao diện và kết nối cơ sở dữ liệu trong lập trình Java
  • Giúp người học hiểu và phân tích được các bài toán trong lập trình Java; xây dựng được các ứng dụng trên ngôn ngữ lập trình java, đặc biệt là các ứng dụng liên quan đến giao diện, luồng và kết nối cơ sở dữ liệu trong lập trình Java
Yêu cầu:
  • Vận dụng các kiến thức đã học để soạn thảo, biên dịch, sửa lỗi và thực thi các ứng dụng lập trình trên Java
  • Phân tích, thiết kế và cài đặt được các bài toán ứng dụng đơn giản và một phần của các dự án trên Java
  • Thực hiện các nội dung bài tập yêu cầu của giáo viên
Nội dung:
Thời gian: 45 tiết (15 t LT + 8 t BT + 20 t TH + 2 t Thi)
Đánh giá
  • Chuyên cần:  (10%)
  • KTTX: 03 bài  (20%)
  • Thi giữa kỳ: 20%
  • Thi kết thúc môn học: 50% Bài tập lớn môn học


Tên môn học: Phân tích thiết kế hệ thống

Mã môn học: ĐT4207

Số tín chỉ: 3

Thời gian: 45 tiết (30 LT;13 BT, TL;02  Kiểm tra)

Hình thức đánh giá môn học:

     + Chuyên cần: 10%

     + Thường xuyên: 20%

     + Giữa kỳ: 20%

     + Kết thúc môn học: Tự luận 50% 

Bộ môn phụ trách:  Bộ môn  KTPM Khoa CNTT

Bài 1: Hệ thống thông tin
Bài 2: Khảo sát hiện trạng hệ thống
Bài 3: Phân tích hệ thống về mặt chức năng
Bài 4: Phân tích hệ thống về mặt dữ liệu
Bài 5: Thiết kế hệ thống